VYMÁHANIE POHĽADÁVOK - O NÁS

Keď Vám dlžník nezaplatí pohľadávku, nie je jednoduché nájsť ihneď niekoho, kto Vašu pohľadávku vymôže rýchlo.

Na Slovensku je veľa firiem, ktoré vymáhajú pohľadávky, často sú to skutoční odborníci a vyznajú sa vo svoje práci.

Čo o nás hovoria naši klietni si prečítajte tu: Referencie

Poskytujeme rýchle a účinné vymáhanie pohľadávok (súdne a mimosúdne) bez zálohy, o náklady vymáhania sa zvyšuje celkový dlh dlžníka. Pre klientov teda vymáhame vždy 100 % pohľadávky a nepožadujeme podiel z vymáhanej sumy, pretože odmenu za vymáhanie zaplatí dlžník. Naša advokátska kancelária Ficek & Ficeková sa zaoberá vymáhaním pohľadávok od dlžníkov na území celej SR už niekoľko rokov a sme členmi medzinárodnej asociácie spoločností vymáhajúcich pohľadávky. Advokáti, ktorí pracujú v kancelárii pôsobia v advokácii už od roku 2006 a s vymáhaním pohľadávok sa stretávajú denne.
Pohľadávky vymáhame rázne a bez zbytočného odkladu. Našim cieľom je, aby Vás vymáhanie pohľadávok nič nestálo a našu odmenu zaplatil dlžník, pretože on je ten, kto spôsobil neuhradenie pohľadávky načas.

Aké pohľadávky vymáhame

- Vymáhame pohľadávky súkromných osôb, živnostníkov, obchodných spoločností ako i štátnych inštitúcií,
- Vymáhame pohľadávky od dlžníkov na území celej SR
- Vymáhame pohľadávky už od hodnoty 20,- € (prípadne aj nižšie),
- Vymáhame pohľadávky, ktoré nie sú premlčané (ako prvú informáciu preveríme, či Vaša pohľadávka nie je premlčaná (premlčacia lehota môže byť 2-ročna, 3-ročná, 4-ročná alebo 10-ročná).

Koľko Vás bude stáť vymáhanie pohľadávky (pohľadávok)

Pri súdnom vymáhaní pohľadávok nám neplatíte žiadne zálohy vopred. O vymáhaní pohľadávky uzatvárame s klientom písomnú dohodu, v ktorej si dohodneme podmienky vymáhania pohľadávky. Našim cieľom je, aby Vás vymáhanie pohľadávky nestálo vôbec nič. Ako je to možné? Jednoducho, o našu odmenu sa zvýši celkový dlh dlžníka.
Príklad 1: Ak je Vaša pohľadávka vo výške 1.300,- €, naša odmena za pomoc pri vymáhaní v súdnom konaní je približne 138,44 € (výpočet: 61,41 € + 7,81 € režijný paušál pre rok 2013) x 2 úkony právnej pomoci) vypočítaná podľa vyhlášky 655/2004 Z.z.). Od dlžníka budeme teda v súdnom konaní vymáhať okrem sumy 1.300,- €, úrokov z omeškania a súdneho poplatku (v tomto prípade 78,- €) aj našu odmenu vo výške 138,44 €. Dlžník bude teda zaviazaný spolu na úhradu sumy 1.516,44 € (t.j. 1300 + 138,44 + 78) a navyše aj úroku z omeškania (v súčasnosti približne 9 % ročne v obchodných vzťahoch). Celkový dlh dlžníka sa teda zvyšuje o trovy vymáhania.
Príklad 2: Ak je Vaša pohľadávka vo výške 5.000,- €, naša odmena je 377,48 € (výpočet: (180,93 € + 7,81 €) x 2 úkony právnej pomoci), súdny poplatok je 300,- €. Dlžník teda nakoniec bude zaviazaný k úhrade sumy 5.677,48 € a úroku z omeškania (približne 9 % ročne).

Ak ste našim dlhodobým klientom a máte u nás viacero prípadov, odmenu za zastupovanie neuhrádzate.

Tu nájdete vzory vydaných platobných rozkazov (z ktorých je zrejmé, že dlžík musí uhradiť aj náklady vymáhania):
Vzor platobného rozkazu
Vzor platobného rozkazu s doložkou právoplatnosti

Napíšte nám otázku
Konkrétnu výšku jedného úkonu právnej pomoci vo Vašom prípade si môžete pozrieť tu: VÝŠKA JEDNÉHO ÚKONU PRÁVNEJ POMOCI.

Na rozdiel od rôznych vymáhačských spoločností, naša kancelária môže odmenu za vymáhanie požadovať nad rámec dlhu (vymáhačské spoločnosti to nemôžu robiť, nakoľko by to bolo v rozpore so zákonom). Pokiaľ sa nedohodneme inak, od svojich klientov nežiadame podielovú odmenu (t.j. percentá z vymoženej sumy).

Pokiaľ sa dlh od dlžníka nepodarí vymôcť do právoplatného skončenia konania, predbežne nám uhradíte trovy vymáhania podľa vyhlášky 655/2004 Z.z., a potom pristúpime k exekúcii, v ktorej požadujeme, aby dlžník uhradil aj Vami zaplatené trovy právneho zastupovania. Budete si musieť teda na vrátenie trov počkať, kým ich exekútor od dlžníka vymôže.
Často sa stáva, že dlžník uhradí dlh počas súdneho konania, potom musí však uhradiť aj trovy zastupovania. Zastupovať Vás budeme dovtedy, pokým sa nepodarí pohľadávku vymôcť úplne celú, vrátane príslušenstva. Ak dlžník zaplatí dlh čo i len jeden deň po podaní návrhu na súd, musí uhradiť aj náklady vymáhania.

Po úspešnom vymožení pohľadávky sa Vám vráti 100 % istiny, úrok z omeškania a všetky poplatky, ktoré ste zaplatili v súvislosti s vymáhaním pohľadávky.

Je potrebné si uvedomiť, že pokiaľ je Váš dlžník chronickým neplatičom a má všade iba dlhy a nemá žiadny majetok alebo príjem, Vaša pohľadávka môže zostať nevymožená. Preto je potrebné si zvážiť, či dlžník má nejaký príjem alebo majetok a teda či pristúpite k vymáhaniu pohľadávky, nakoľko zaplatené náklady sa Vám nemusia vrátiť. Preto pred každým vymáhaním pohľadávky z dostupných zdrojov zisťujeme, či dlžník vlastní niečo, čo by bolo možné exekuovať. Pomôžeme  Vám rozhodnúť sa, či pristúpiť k súdnemu vymáhaniu pohľadávky.

Prípadne sa pokúsime Vašu pohľadávku predať.

Pri vymáhaní pohľadávok zvolíme vždy najlepšiu stratégiu.

Napíšte nám otázku

Metódy vymáhania dlhov

Pri vymáhaní pohľadávok sa dlžníkom snažíme dohodnúť pokiaľ je to možné mimosúdne. Mimosúdne vymáhanie pohľadávok.
Mimosúdne vymáhanie pohľadávok zabezpečujeme telefonicky, elektronickou poštou ako i listovou korešpondenciou. Dlžníci majú možnosť sa s nami dohodnúť na splátkovom kalendári.
Pri vymáhaní pohľadávok určujeme výšku a periodicitu splátok vždy po dohode s Vami (veriteľmi).

V prípade vyššej sumy pohľadávky alebo viacerých pohľadávkach jedného veriteľa voči dlžníkom zastupujeme veriteľov pri vymáhaní pohľadávok v celej Slovenskej republike. Pracujeme efektívne (rýchlo a účinne), profesionálne a diskrétne, vždy so záujmami klienta. Zabezpečujeme aj inkaso pohľadávok. V prípade otázok nám napíšte. Vaše otázky zodpovieme a odporučíme Vám ďalší postup.

Napíšte nám otázku

Máte obavy pustiť sa do vymáhania pohľadávky?

1/ Bojíte sa súdnych pojednávaní?

Nemusíte sa ich vôbec báť, Vaša účasť na súde nie je nutná. V súdnom konaní Vás bude zastupovať advokát so znalosťami všetkých potrebných právnych predpisov. Súd nenariaďuje pri vydaní platobného rozkazu žiadne pojednávanie. Platobný rozkaz sa vydá bez prítomnosti účastníkov konania. Súd vychádza výhradne z predložených listín. Ak máte listinné doklady preukazujúce existenciu pohľadávky, tak Vaša účasť na súdnom pojednávaní nie je potrebná. Ak dlžník nepodá proti platobnému rozkazu odpor, rozhodnutie sa stáva právoplatné.

2/ Bojíte sa, že vymáhanie pohľadávok Vás bude stáť veľa peňazí?

V zmysle § 142 Občianskeho súdneho poriadku platí, že účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal. Z uvedeného ustanovenia zákona vyplýva, že náklady (súdne poplatky, náklady na advokáta) súvisiace so súdnym konaním znáša dlžník resp. ten, kto bude zaviazaný k úhrade dlhu. Dlžník bude zaviazaný súdom, aby uhradil okrem dlžnej sumy aj úroky (prípadne zmluvnú pokutu), zaplatený súdny poplatok a trovy advokáta. Pri vymáhaní Vašej pohľadávky je Vašou počiatočnou "investíciou" (ako u každej vymáhačskej spoločnosti) len súdny poplatok, ktorý je vo výške 6% zo žalovanej sumy (do tejto sumy sa nezarátava príslušenstvo – t.j. úroky z omeškania), minimálna výška súdneho poplatku je 16,50 €. To, či sa máte pustiť do vymáhania pohľadávok zvážime spolu s Vami po preverení Vašej pohľadávky a dlžníka.

3/ Bojíte sa dĺžky konania a celkovej účinnosti pri vymáhaní pohľadávok?

Účinnosť vymáhania pohľadávok je vysoká najmä u nižších súm. Vymožiteľnosť pohľadávok vo výške niekoľkých 100-viek alebo 1000-ov EUR je niekoľkonásobne vyššia ako pri pohľadávkach vo výške niekoľkých desiatok tisíc EUR. Môžeme Vám potvrdiť, že vymáhateľnosť pohľadávky klesá s výškou celkovej dlžnej sumy. Dĺžka konania pri vymáhaní pohľadávky na súde je závislá najmä od rýchlosti súdu ale aj správneho výberu advokáta a samozrejme aj od aktivity exekútora. Dĺžka trvania vymáhania pohľadávky môže trvať od 1 mesiaca do 1 roka. Vždy máte iba dve možnosti, buď svoju pohľadávku necháte dlžníkovi a nebudete ju vymáhať, alebo sa do vymáhania pohľadávky pustíte a necháte to na odborníkov. Prečo by to malo dlžníkovi len tak ľahko prejsť. Niekedy k vymoženiu pohľadávky pomôže aj podanie trestného oznámenia, s ktorým Vám môžeme taktiež pomôcť. Mimosúdne vymáhanie prostredníctvom rozhodcovských súdov trvá od jedného do troch mesiacov.

4/ Bojíte sa starostí s vymáhaním pohľadávok?

Všetky starosti a problémy s vymáhaním pohľadávok nechajte na nás. Budeme od Vás potrebovať iba doklady preukazujúce existenciu pohľadávok. Ak máte ústnu pohľadávku, budeme potrebovať svedka (svedkov), ktorý by mohol dosvedčiť jej existenciu.

Pri vymáhaní pohľadávok pracujeme s podkladmi, ktoré dosvedčujú existenciu pohľadávky. Sú to napríklad zmluvy, faktúry, dodacie listy, uznania dlhu a iné. Z týchto dokumentov musí vyplývať aký tovar, služba alebo aká suma peňazí bola poskytnutá a koľko má dlžník Vám ako veriteľovi zaplatiť.

Doklady potrebné pre vymáhanie pohľadávok:

V súvislosti s vymáhaním pohľadávok budeme potrebovať fotokópie dokladov, od ktorých sa odvodzuje povinnosť dlžníka zaplatiť dlh. Doklady môžete zaslať poštou alebo aj elektronicky.

Ktoré konkrétne doklady pre vymáhanie pohľadávok potrebujeme?
Sú to najmä niektoré z týchto dokladov:
- zmluva (o pôžičke, úvere, kúpna zmluva, zmluva o dielo a iné zmluvy)
- faktúra, (vymáhanie faktúr)
- dodací list (listy) alebo doklad o prevzatí tovaru,
- objednávka (-y)
- prípadná korešpondencia medzi dlžníkom a veriteľom (listová alebo mailová)
- zmenku (vymáhanie zmenky)
- iné doklady súvisiace s pohľadávkou.

Na čo si dať pozor pri tom, komu zveríte svoju pohľadávku na vymáhanie?

Zveriť svoju pohľadávku neodborníkom je vždy riziko. U nás pri vymáhaní pohľadávok Vás bude zastupovať výlučne advokát, teda osoba s právnym vzdelaním a s niekoľkoročnými skúsenosťami v oblasti vymáhania pohľadávok.

Nikdy nenechajte vymáhať svoju pohľadávku vymáhačskej firme, ktorá nepoužíva na vymáhanie pohľadávok advokátsku kanceláriu!! Riskujete nielen stratu pohľadávky ale aj v prípade použitia nezákonných praktík prípadne trestné stíhanie.

Počas súdneho konania vznikajú rôzne právne problémy, ktoré vyžadujú vedomosti okrem hmotného aj z vedomosti z procesného práva. Neznalosť právnych predpisov nesprávne zvolenej vymáhačskej firmy môže spôsobiť, že Vaša pohľadávka zostane nevymožiteľná, pričom za túto „službu“ budete musieť ešte aj zaplatiť.


Máte otázku? Opýtajte sa odborníka...VYMÁHANIE pohľadávok, kancelária Bratislava
JUDr. Ficek